Мансурова Дилором Аслановна

Илмий ишлар руйхати:
Зарарли одатлар-саломатлтик кушандаси -//- «Кексаларни эъзозлаш йили»га багишлаб «Жисмоний тарбия ва спортнинг долзарб муаммолари ёшлар нигохида» илмий-амалий анжуман Т-2015й. Iкисм 129-131бет
Гигиена омилларнинг инсон саломатлигига таъсири -//- «Кексаларни эъзозлаш йили»га багишлаб «Жисмоний тарбия ва спортнинг долзарб муаммолари ёшлар нигохида» илмий-амалий анжуман Т-2015й. Iкисм 132-133бет
Жисмоний харакатнинг аёллар саломатлигидаги ахамияти -//- Мустакиллик йилларида хотин-кизлар спортининг ривожи: ютук ва муаммолар. Республика илмий-амалий анжуман Т-2015й 49-52бет
Усмир кизларнинг жисмоний сифатларини шаклланишида спорт турларининг ахамияти -//- Соглом аёл-миллат гурури. Республика илмий-амалий анжуманТ-2015й 207-211бет
Хаёт фаолияти машгулотларида интерфаол методлардан фойдаланиш -//- Хаёт фаолияти фанининг илмий амалий ривожланиш истикболлари. Т-2015й 66-67бет
Компютер воситаларидан фойдаланишнинг инсон саломатлигига таъсири -//- Олимпия захиралари коллежлари укувчиларининг жисмоний куникмасини оширишда Ахборот технологияларидан фойдаланиш:муаммо ва ечимлари. Республика илмий-амалий анжуманТ-2015й 125-128бет
Кексаларнинг жисмоний тарбия гигиенаси -//- «Соглом она ва бола йили»га багишланган «ёш камоллатида жисмоний тарбия ва спортнинг урни» Республика илмий-амалий анжуманТ-2016й 375-376бет
Атроф мухит холати ва инсон саломатлиги -//- «Соглом она ва бола йили»га багишланган «ёш камоллатида жисмоний тарбия ва спортнинг урни» Республика илмий-амалий анжуманТ-2016й 379-380бет
Ирсий касалликларнинг келиб чикиш сабаблари ва дунё статистикаси -//- Интеллектуал салохият-тараккиёт мезони. Илмий маколалар туплами Т-2017й 51-55бет
Табиий мухитнинг спортчи натижасига таъсири -//- «Халк билан мулокот ва инсон манфаатлари йили»га багишланган «Жисмоний тарбия ва спортнинг долзарб муаммолари ёшлар нигохида» илмий-амалий анжуман Т-2017й403-404бет
Синф хонасининг гигиенаси -//- «Халк билан мулокот ва инсон манфаатлари йили»га багишланган «Жисмоний тарбия ва спортнинг долзарб муаммолари ёшлар нигохида» илмий-амалий анжуман Т-2017й395-398бет
Саломатликка таъсир этувчи ижтимоий-гигиеник ва экологик омиллар -//- «Халк билан мулокот ва инсон манфаатлари йили»га багишланган «Жисмоний тарбия ва спортнинг долзарб муаммолари ёшлар нигохида» илмий-амалий анжуман Т-2017й 398-400бет
Оилада соглом болани жисмоний ривожлантиришга эрталабки гимнастика ва овкатланишнинг ахамияти -//- «Халк билан мулокот ва инсон манфаатлари йили»га багишланган «Жисмоний тарбия ва спортнинг долзарб муаммолари ёшлар нигохида» илмий-амалий анжуман Т-2017й 400-402бет
Внутриорганные вены толстой кишки человека в новорождённым и грудном возрасте -//- МОРФОЛОГИЯ (научно теоретический медицинский журнал)240-241бет 3/2018й