Тўгараклар

Тошкент тиббиёт академияси Анатомия, клиник анатомия ва оператив жаррохлик асослари кафедраси «Ёш хирург» тугараги 2018-2019 укув йили
ИШ РЕЖАСИ


Бажариладиган ишлар

Муддати
I Иктидорли талабаларни танлаб олиш. сентябрь
2 Илмий мавзу буйича давлатимиздаги ва хорижий давлатлардаги адабиёт маълумотлари билан танишиш. Экспериментал ишларни режалаштириш, экспериментал хайвонларни танлаш. Замонавий текшириш методикалари хакида маълумот туплаш. Илмий мавзуга мос текшириш методикаларини урганиш ва йулга куйиш. октябрь-
ноябрь

3 Экспериментал хавонларда тажрибаларни амалга ошириш: экспериментал пневмония моделини чакириш, хайвонларни парвариш килиш ва холатини бахолаб бориш, олинган маълумотларни маълумотлар базасига туплаш. Кулга киритилган маълумотлар буйича илмий макола тайёрлаш ва чоп этиш. декабрь-
январь
4. Экспериментал ишларни давом эттириш: упканинг макроскопик ва микроскопик тузилишини урганиш, препаратлар тайёрлашда иштирок этиш. январь
5. Пульмонологиянинг долзарб масалаларини тахлил килиш. Нозокомиал пневмония муаммоларини урганиш, жахонда эришилган ютуклар хакида маълумот туплаш. февраль
6. Упканинг носпецифик касалликларини оператив даволаш усулларини урганиш, экспериментал шароитларда даволаш усулларининг натижаларини тахлил килиш. Илмий макола тайёрлаш ва чоп этиш. март-
апрель
7. Замонавий хирургия муаммолари, долзарб масалаларини тахлил килиш. Замонавий хирургияда эришилган ютукларни мухокама килиш. Илмий макола тайёрлаш ва чоп этиш. май
8. Тугаракда иштирок этган хар бир талабанинг хисоботларини мухокама килиш. Тугаракка янги талабаларни жалб килиш. Келгуси йилда амалга ошириладиган ишларни режалаштириш. июнь